Spiny Softshell (Apalone spinifera)

Spiny Softshell (Apalone spinifera)